chứng nhận an toàn thực phẩm

  1. T

    tổ chức chứng nhận KNA http://knacert.com.vn/

    KNA cung cấp đa dạng cùng lúc nhiều dịch vụ cho doanh nghiệp về đào tạo, đánh giá chứng nhận, huấn luyện an toàn lao động, hợp chuẩn hợp quy, giúp doanh nghiệp dễ quản lý qua một đầu mối dịch vụ. Với việc cung cấp nhiều dịch vụ cùng lúc cho khách hàng, KNA đảm bảo chi phí hợp lý nhất cho các...
  2. b0403e88348cccd2959d.jpg

    b0403e88348cccd2959d.jpg

    Chứng nhận an toàn thực phẩm