Kết quả tìm kiếm

 1. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 11/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 11/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 08.11.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 11.11.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 11.11.2019 khai giảng...
 2. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tạ Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 9/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 9/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 16.09.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 23.09.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 23.09.2019 khai giảng...
 3. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 9/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 9/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 09.09.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 09.09.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 10.09.2019 khai giảng...
 4. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 8/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 8/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 06.08.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 3/5/7, 18:00 - 21:00 Ngày 12.08.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 12.08.2019 khai giảng...
 5. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 7/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 7/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 15.07.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 15.07.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1.2 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08;30 - 11:45 Ngày 16.07.2019 khai giảng...
 6. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 5/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 5/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 20.05.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 20.05.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 20.05.2019 khai giảng...
 7. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 5/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 5/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 20.05.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 20.05.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 20.05.2019 khai giảng...
 8. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 5/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 5/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 06.05.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 07.05.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 3/5/7, 18:00 - 21:00 Ngày 07.05.2019 khai giảng...
 9. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 4/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 4/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 22.04.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 12:00 Ngày 23.04.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI - Thời gian học: Thứ 3/5/7, 18:00 - 21:00...
 10. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 4/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 4/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 13.04.2019 khai giảng khóa A1.2 CUỐI TUẦN - Thời gian học: Thứ 7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 16.04.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 12:00 Ngày 16.04.2019 khai giảng khóa...
 11. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 4/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 4/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 08.04.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 12:00 Ngày 08.04.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 09.04.2019 khai giảng...
 12. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 3/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 3/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 19.03.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 3/5/7, 18:00 - 21:00 Ngày 23.03.2019 khai giảng khóa A1.2 T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 25.03.2019 khai giảng khóa cấp...
 13. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 3/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 3/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 11.03.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 18.03.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1.2 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 19.03.2019 khai giảng...
 14. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 2/2019

  KHOÁ HỌC B1 Ngày 25.02.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc B1 SÁNG - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:45 Ngày 25.02.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc B1.2 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 28.02.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc B1 TỐI - Thời gian học: Thứ 3/5/7, 18:00 - 21:00...
 15. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 2/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 2/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 15.02.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 16.02.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 18.02.2019 khai giảng...
 16. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 2/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 2/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 15.02.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 16.02.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN...
 17. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 1 & 2/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 1 & 2/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 19.01.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 21.01.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 21.01.2019 khai giảng...
 18. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 1/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 1/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 12.01.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 14.01.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 14.01.2019 khai giảng khóa...
 19. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 1/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 1/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 04.01.2019 khai giảng khóa LUYỆN THI A1 - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 05.01.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 07.01.2019 khai giảng khóa cấp...
 20. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 1/2019

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 12/2018 & 1/2019 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 02.01.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 04.01.2019 khai giảng khóa LUYỆN THI A1 - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 05.01.2018 khai...
 21. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 12/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 12/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 24.12.2018 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI - Thời gian học: Thứ 3/5/7, 18:00 - 21:00 Ngày 24.12.2018 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 29.12.2018 khai giảng...
 22. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 12/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 12/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 10.12.2018 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 15.12.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 17.12.2018 khai giảng...
 23. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 12/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 12/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 03.12.2018 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00 Ngày 03.12.2018 khai giảng khóa cấp tốc A1.2 SÁNG - Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45 Ngày 10.12.2018 khai giảng...
 24. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 11/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 11/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 24.11.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN - Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00 Ngày 26.11.2018 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00...
 25. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 9/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 9/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 22.09.2018 khai giảng khóa A1 - Thời gian học: Chiều Thứ 7, 13:30 - 17:00 + Sáng CN, 09:00 - 12:00 Ngày 24.09.2018 khai giảng khóa cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:45 Ngày 24.09.2018 khai...
 26. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 9/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 9/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 17.09.2018 khai giảng khóa cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:45 Ngày 17.09.2018 khai giảng khóa cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:45 Ngày 17.09.2018 khai giảng khóa cấp...
 27. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 9/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 9/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 10.09.2018 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc 3/5/7, 18:00 - 21:00 Ngày 17.09.2018 khai giảng khóa cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:45 Ngày 17.09.2018 khai...
 28. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 9/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 9/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 03.09.2018 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:45 Ngày 10.09.2018 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc 3/5/7, 18:00 - 21:00 Ngày 17.09.2018 khai...
 29. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Khóa học tiếng Đức tại Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 8/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 8/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 20.08.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:30 Ngày 20.08.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:30 Ngày 27.08.2018 khai giảng khoá...
 30. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 8/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 8/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHÓA HỌC A1 Ngày 13.08.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:30 Ngày 13.08.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc 3/5/7, 08:30 - 11:30 Ngày 20.08.2018 khai...
 31. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 8/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 8/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHÓA HỌC A1 Ngày 06.08.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 18:00 - 21:00 Ngày 13.08.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:30 Ngày 20.08.2018 khai giảng khoá...
 32. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 7 & 8/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 7 & 8/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHÓA HỌC A1 Ngày 23.07.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:30 Ngày 23.07.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:30 Ngày 13.08.2018 khai giảng...
 33. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 7 & 8/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 7 & 8/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 16.07.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 18:00 - 21:00 Ngày 17.07.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc 3/5/7, 18:00 -21:00 Ngày 23.07.2018...
 34. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 7/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 6 & 7/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 17.07.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 3/5/7, 18:00 - 21:00 Ngày 23.07.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:30...
 35. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 6 & 7/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 6 & 7/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 25.06.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:30 Ngày 06.07.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Từ Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:30 Ngày 18.07.2018 khai giảng...
 36. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 6/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 6/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 05.6.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 18:00 - 21:00 Ngày 11.6.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:30 Ngày 18.06.2018 khai giảng khoá bán...
 37. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức ở TP.HCM tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 5/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM TRONG THÁNG 5/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 15.5.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:30 Ngày 21.5.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00...
 38. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 5/2018

  KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM TRONG THÁNG 5/2018 Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC A1 Ngày 07.5.2018 khai giảng khoá cấp tốc A1 - Thời gian học: Từ Thứ 2 - Thứ 6, 08:30 - 11:30 Ngày 14.5.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1 - Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:30 Ngày...
 39. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Học Tiếng Đức TP.HCM Tại Tiếng Đức Nhân Tâm

  HỌC TIẾNG ĐỨC TP.HCM TẠI TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM Lớp tiếng Đức sắp khai giảng - Tháng 04/2018 TRÌNH ĐỘ A1 - Dự kiến khai giảng ngày 16/04/2018 + Lớp bán cấp tốc TỐI (3/5/7 Hoặc 2/4/6 từ 18:00 - 21:00) - Ngày 23/04/2018 + Lớp cấp tốc SÁNG (Từ T2 - T6 từ 08:30 - 11:30) TRÌNH ĐỘ A2 - Ngày 23/04/2018 +...
 40. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 26/02/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 41. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Tháng 02

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 26/02/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 42. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức A1 Tháng 02/2018

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 26/02/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 43. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Lớp Tiếng Đức A1 Tháng 2/2018

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 29/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 44. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 29/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 45. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 29/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 46. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 29/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 47. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 29/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 48. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 29/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 49. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 10/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 50. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 10/01/2018. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 51. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 10/01/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 52. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 03/01/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 53. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 03/01/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 54. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 27/12/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 55. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 18/12/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 56. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 18/12/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 57. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 11/12/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 58. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 04/12/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 59. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1,

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 04/12/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 60. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1,

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 27/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 61. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 22/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 62. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 22/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu...
 63. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 22/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu tiên...
 64. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 06/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu...
 65. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 06/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu...
 66. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 06/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu...
 67. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 06/11/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu...
 68. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 14/10/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu...
 69. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 14/10/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-4-5-6 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ). Ưu...
 70. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 05/10/2017. GIỜ HỌC: Lớp bán cấp tốc 2-4-6 hoặc 3-5-7 các buổi sáng/chiều/tối trong tuần ( 3 buổi/ tuần ). Lớp cấp tốc 2-3-5-6-7 các buổi tối trong tuần ( 5 buổi/tuần ). HỌC PHÍ : 8.600.000 vnd/khóa ( 4.300.000 A2.1 và 4.300.000 A2.2 ) . ưu...
 71. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 28/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm giảng...
 72. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 28/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm giảng...
 73. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 28/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm giảng...
 74. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 22/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm giảng...
 75. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 22/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm giảng...
 76. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 18/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn. Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm...
 77. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 06/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn. Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm...
 78. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 06/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn. Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm...
 79. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 28/08 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần hoặc 5 buổi/ tuần. Có lớp thứ 7, chủ nhật cho người bận rộn. Bao đậu và có lớp ôn riêng cho học viên trước khi thi GIÁO VIÊN: Người Việt tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Đức có kinh nghiệm...
 80. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 28/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cải tiến, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 81. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 28/09 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cải tiến, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 82. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 14/08 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cải tiến, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 83. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 14/08 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 84. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 12/08 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 85. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 02/08 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 86. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 26/07 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 87. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1, A2

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 26/07 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các kỹ...
 88. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Trình Độ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 12/07/2017 GIỜ HỌC: 2 4 6 hoặc 3 5 7 các buổi trong tuần TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp học viên có thể tiếp thu bài và phát triển các...
 89. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Thiếu Nhi

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 07/07/2017 GIỜ HỌC: 09h00-10h30 TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần: 2,4,6 Giáo trình PRIMA, áp dụng phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” để các em dễ dàng tiếp cận kiến thức tiếng Đức, tham gia giảng dạy là các giáo viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản...
 90. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tư vấn Tiếng Đức Nhân Tâm Khai Giảng Lớp Tiếng Đức Thiếu Nhi

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 07/07/2017 GIỜ HỌC: 09h00-10h30 TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần: 2,4,6 Giáo trình PRIMA, áp dụng phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” để các em dễ dàng tiếp cận kiến thức tiếng Đức, tham gia giảng dạy là các giáo viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản...
 91. Tiếng Đức Nhân Tâm

  TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 03/07/2017 GIỜ HỌC: Sáng 9h00-12h00 TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần: 3/5/7 Hoặc 2/4/6 Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ cùng phương pháp bọc hiện đại thông các hình ảnh, trò...
 92. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tiếng đức nhân tâm khai giảng lớp tiếng đức thiếu nhi

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 26/06/2017 GIỜ HỌC: 09h00-10h30 TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần: 2,4,6 Giáo trình PRIMA, áp dụng phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” để các em dễ dàng tiếp cận kiến thức tiếng Đức, tham gia giảng dạy là các giáo viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản...
 93. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Lớp tiếng đức a1 – thứ 7, chủ nhật

  Tiếng Đức Nhân Tâm Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 24/06/2017 GIỜ HỌC: Sáng 8:00 – 11:00 Thứ 7 và Chủ Nhật Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ cùng phương pháp bọc hiện đại thông các hình ảnh...
 94. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tiếng đức nhân tâm khai giảng lớp tiếng đức a1 tháng 6

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 14/06/2017 GIỜ HỌC: Tối 18:00 – 21:00 Tối 2/4/6 hoặc 3/5/7 Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ cùng phương pháp bọc hiện đại thông các hình ảnh, trò chơi hay các...
 95. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Tiếng đức nhân tâm khai giảng lớp tiếng đức trình độ a1

  Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 27/05/2017 GIỜ HỌC: sáng 8h00-11h00 Tuần 3 buổi; 2/4/6 hoặc 3/5/7 Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ cùng phương pháp bọc hiện đại thông các hình ảnh, trò chơi hay...
 96. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Học tiếng đức uy tín, chất lượng tại tphcm

  TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1 VÀ A2 Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 13/05/2017 GIỜ HỌC: Chiều Thứ 7 (13h30-17h00) và Sáng Chủ nhật (09h00-12h00) TỐC ĐỘ: 2 buổi/tuần: Thứ 7 và Chủ Nhật Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh...
 97. Tiếng Đức Nhân Tâm

  Học tiếng đức uy tín, chất lượng tại tphcm

  TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1 VÀ A2 Lớp học sẽ khai giảng vào ngày 17/04/2017 GIỜ HỌC: 18h00 - 21h00 TỐC ĐỘ: 3 buổi/tuần: 3/5/7 Giáo trình MENSCHEN cập nhật, phương pháp học hiện đại, cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm, song song giảng dạy với giáo viên bản ngữ giúp...