Bê tông đúc sẵn và định mức ván khuôn

quyen113

Thành viên mới
9/8/17
758
0
16
www.bienhoaapartment.com
Bê tông đúc sẵn và định mức ván khuôn

Bê tông đúc sẵn

- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 3 mặt (chữ U), nắp đan, nan chớp phải sử dụng luân chuyển 50 lần.

Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức bán máy đánh bóng sàn bê tông.

- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 4 mặt, các loại cọc, cột đặc, tà vẹt, dầm xà phải sử dụng luân chuyển 40 lần.

Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức mua máy đánh bóng sàn bê tông.

- Thép và tôn dùng làm ván khuôn đúc sẵn các loại kết cấu bêtông (trừ kết cấu bêtông đúc sẵn dầm cầu) phải luân chuyển 250 lần, không có bù hao hụt.


- Định mức sử dụng cho các loại ván khuôn đúc sẵn nào thì tính theo định mức số lần luân chuyển của loại ván khuôn đó.

- Ngoài những quy định cụ thể trên đây, còn lại ván khuôn để đúc sẵn các loại bêtông khác, phải sử dụng luân chuyển 30 lần, không bù hao hụt.

- Trường hợp phải dùng gỗ thông để làm ván khuôn đúc sẵn các loại kết cấu bêtông, phải sử dụng luân chuyển 20 lần, không bù hao hụt.

- Nẹp, đà gông dùng trong thi công bêtông do thiết kế quy định tiết diện cụ thể và được phép dùng gỗ nhóm VI.

Quy định lần luân chuyển

Mỗi lần dỡ ván khuôn là một lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn để ván khuôn do yêu cầu kỹ thuật trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển... kể từ ngày đổ bêtông.

Đối với các loại vật liệu khác, mỗi lần dỡ khi làm xong một công việc thì được tính 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn sử dụng do yêu cầu thiết kế thì:

- Đối với tre, gỗ làm sàn trộn bêtông, cầu công tác, sàn đạo, palê v.v. kéo dài trên 60 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 120 ngày được tính 3 lần luân chuyển v.v.

- Đối với tà vẹt chồng nề kéo dài trên 90 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 180 ngày được tính 3 lần luân chuyển...

- Đối với đinh đỉa, bu lông các loại kéo dài trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển máy đánh bóng sàn bê tông...