Recent Content by huypham31

  1. H

    Quy trình tuyển sinh tại Hệ thống Trường mầm non Quốc tế KindyCity

    Tại Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy City, chương trình giảng dạy chất lượng được xây dựng trên Khung Chuẩn về Đào tạo Bậc Mầm non của Hoa Kỳ (The Head Start Child development and Early Learning Framework) và Chương Giáo Dục Mầm Non Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp các yêu cầu về giảng dạy và...