Sách Nghệ Thuật Giao Tiết

sachviet

Thành viên chính thức
#1
QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ


Sách quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. GIAO TIẾP - KỸ NĂNG GIAO TIẾP (Khái niệm, Quá trình, Các kỹ năng giao tiếp căn bản, Những nguyên tắc ứng xử căn bản - Đắc nhân tâm, Nghệ thuật căn bản để dẫn đạo người)

Phần thứ hai. VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ (Kỹ năng ứng xử trong công sở, Những điều nên tránh nơi công sở, Ứng xử nơi công sở ở các nước)

Phần thứ ba. ... bạn hãy Vào Đây xen mội dung chi tiết hơn